ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სტანდარტული 3 თვიანი

ფიზიკური პირი
 
სესხის ვალუტა-ლარი
სესხის თანხა მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი
სესხის ვადა-3 თვე
მსესხებლის ასაკი -მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი
ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი- 3%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი-36%
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-46,38%-დან
სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში
ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

ფილიალები