ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი საშეღავათო პერიოდით

ფიზიკური პირი
 
სესხის ვალუტა-ლარი
სესხის თანხა მინ. 55 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი
სესხის ვადა 1 თვე
მსესხებლის ასაკი მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი
ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-2,5%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი-30%
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი- 49,16%-დან
საშეღავათო პერიოდი-15 დღე
ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.27%
სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

ფილიალები