ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი პორტირება

ფიზიკური პირი
 
სესხის ვალუტა-ლარი
სესხის თანხა მინ. 55 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი
სესხის ვადა 1 თვე
მსესხებლის ასაკი მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი
ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 1,5%-დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი-18%-დან წლიური
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-19,6%-დან
ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

 

 

ფილიალები