ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი კლებადი გრაფიკით

ფიზიკური პირი
 
სესხის ვალუტა ლარი
სესხის თანხა მინ. 500 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი
სესხის ვადა მინ. 3 თვე - მაქს. 36 თვე
მსესხებლის ასაკი მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი
სესხის ძირის და პროცენტის გადახდა-ყოველთვიურად
წლიური საპროცენტო განაკვეთი-36%
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-42,6%
ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.27%

ფილიალები